Adres do doręczeń osób reprezentujących podmiot
Finansowanie

Adres do doręczeń osób reprezentujących podmiot w KRS

KRS czeka na informację o adresie do doręczeń osób reprezentujących podmiot!

Artykuł 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym mówi o tym, że :

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

To oznacza, że od 15 marca 2018 r. KRS oprócz danych, które zbierał do tej pory o organizacjach pozarządowych będzie oczekiwał na informację o adresie do doręczeń osób reprezentujących podmiot.

W jakim celu

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy ma to ułatwić sądowi skuteczny kontakt z podmiotami zarejestrowanymi w KRS oraz skrócić czas trwania postępowania, gdyż zminimalizuje to problem związany z doręczeniem korespondencji do osób na które np. nałożono grzywnę.

Adresy te mają nie być widoczne w danych rejestrowych, a jedynie znajdować się w dokumentach, które zbiera sąd.

Co dołączyć do wniosku

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi, albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Od 15 marca wszystkie podmioty składając dokumenty do KRS powinny pamiętać o oświadczeniach z adresami do doręczeń, ale tylko przy pierwszym wniosku. Przy kolejnych nie ma już takiego obowiązku, chyba że zmienia się adres lub osoba reprezentująca podmiot o czym mówi artykuł 19a ust. 5b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Każdorazową zmianę adresu do doręczeń osób, o których mowa w ust. 5, lub danych pełnomocnika, o którym mowa w ust. 5a, należy zgłosić sądowi rejestrowemu, załączając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5. Zgłoszenia dokonują podmiot wpisany do Rejestru albo osoby, o których mowa w ust. 5 i 5a. Do chwili zgłoszenia zmiany adresu doręczeń dokonuje się na adres zgłoszony do akt rejestrowych.

I najlepsza wiadomość na koniec

Artykuł 19a ust. 5c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Zgłoszenie zmian, o których mowa w ust. 5b, nie podlega opłacie sądowej.

Wszystkie inne organizacje, które dużo wcześniej miały przyjemność składać dokumenty rejestrowe do KRS, muszą teraz złożyć aktualne oświadczenie, nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych o czym uświadamia nas artykuł 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw:

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych.

Zobacz też: US podważa faktury za kampanie na FB
Ewelina Ochman
http://www.bizoon.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *